Lees onze online voorwaarden door.
inloggen
naam
wachtwoord
omgeving

METROPOLE SOFTWARE SOLUTIONS ONLINE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden en in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst de volgende definities:
“Afnemer”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie heeft voltooid, alsmede een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Metropole Software Solutions Online Overeenkomst met Leverancier is aangegaan;

“Metropole Software Solutions Online Portal”: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL http://www.MetropoleSoftwareSolutions.nl, waartoe Gebruikers toegang krijgen door middel van Log-in Gegevens;

“Documentatie”: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;
“Metropole Software Solutions Online Dienst(en)”: het geheel van door Leverancier te verlenen diensten zoals nader beschreven in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst;

“Metropole Software Solutions Online Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de Metropole Software Solutions Online Diensten;

“Metropole Software Solutions Online Voorwaarden”: deze Metropole Software Solutions Online voorwaarden;
“Metropole Software Solutions Online Partner”: een door Metropole Software Solutions aan te wijzen derde die bevoegd is Metropole Software Solutions Online Diensten te verkopen op basis van door Metropole Software Solutions vastgestelde voorwaarden; “Gebruiker”: Afnemer en/of een Medewerker van Afnemer;

“Leverancier”: Metropole Software Solutions B.V. c.q. één van haar dochtermaatschappijen die als leverancier optreedt;

“Log-in Procedure”: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Afnemer dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal, waarbij binnenkort gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer);

“Log-in Gegevens”: een uitsluitend voor Gebruiker bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Web Applicatie en de Metropole Software Solutions Online Portal;

“Medewerker”: een werknemer van Afnemer of Leverancier, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer dan wel Leverancier;

“Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de Web Applicatie die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

“Registratie”: het via de Website invullen van een formulier waarmee gegevens van een toekomstige Afnemer worden vastgelegd;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Metropole Software Solutions Online Diensten;

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

“Web Applicatie”: de programmatuur zoals beschreven in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, waartoe Leverancier middels de Metropole Software Solutions Online Diensten aan Afnemer toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst;

“Website”: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL http://www.metropolesoftwaresolutions.nl ;

“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland;


Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst

2..1 Deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden zijn van toepassing op de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op Metropole Software Solutions Online Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Leverancier is gerechtigd de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal Afnemer ten minste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen via de Metropole Software Solutions Online Portal. Indien Afnemer niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien Afnemer niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk of via de Web Applicatie uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Metropole Software Solutions Online Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4 Afnemer kan rechtstreeks via de Website een order plaatsen. Tevens kan Afnemer, nadat hij toegang heeft verkregen tot de Web Applicatie, via de Web Applicatie orders plaatsen. Leverancier bevestigt de door Afnemer geplaatste order langs elektronische weg. De Metropole Software Solutions Online Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Leverancier de bevestiging van de order verstuurt.

2.5 Het staat Leverancier vrij om in het onder artikel 2.4 bedoelde geval zonder opgave van redenen de door Afnemer geplaatste order niet te aanvaarden danwel niet te bevestigen, als gevolg waarvan de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst niet tot stand komt.


Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 Leverancier verleent Afnemer hierbij het niet-exclusieve recht om de Web Applicatie te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst opgenomen aantal Gebruikers en voor het in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst opgenomen aantal administraties. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij de Web Applicatie behorende Documentatie te gebruiken.

3.2 Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3 Afnemer zal de Web Applicatie en de Metropole Software Solutions Online Portal slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden.

3.4 Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Web Applicatie. Leverancier zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, een en ander naar oordeel van Leverancier.


Artikel 4. Rijkwijdte van het gebruiksrecht


4.1 Afnemer mag niet toestaan dat de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers.

4.2 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst op de Website vermelde Gebruikers.

4.3 Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Metropole Software Solutions Online Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst.

5.2 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1 wordt de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst ten minste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk of via de Web Applicatie opzegt.

5.3 Bij beëindiging van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst heeft Afnemer, tot op de laatste dag van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, de mogelijkheid een audit-file te maken.

5.4 De Metropole Software Solutions Online Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingangop het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt, geliquideerd wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe indient bij de gerechtelijke instanties.

5.5 De Metropole Software Solutions Online Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

5.6 Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.5.

5.7 Bij beëindiging van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst zal Afnemer terstond het gebruik van de Web Applicatie staken en gestaakt houden. Leverancier zal bij beëindiging van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Afnemer restitueren.


Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Afnemer komen.

6.2 Leverancier is gerechtigd de vergoeding als genoemd in artikel 7 jaarlijks aan te
passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de Metropole Software Solutions Online Portal of op enige andere wijze. Afnemer verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Afnemer de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk of via de Web Applicatie opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.

6.3 Indien Afnemer de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.

6.4 Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend door betaling vooraf.


Artikel 7. Vergoeding

7.1 Afnemer is uit hoofde van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst aan Leverancier een maandelijkse/jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst.

7.2 De vergoeding is verschuldigd ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Metropole Software SolutionsOnline Diensten.


Artikel 8. Verplichtingen Leverancier

8.1 Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie heeft ingevoerd.

8.2 Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.

8.3 Behoudens het bepaalde in artikel 12.6 onthoudt Leverancier zich van het inzien van de gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie bij Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


Artikel 9. Verplichtingen en medewerking Afnemer

9.1 Afnemer dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

9.2 Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk of via de Web Applicatie aan Leverancier mede te delen.

9.3 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden niet nakomt, is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken.

9.5 Afnemer draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie,
randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Metropole Software Solutions Online Diensten.

9.6 Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Metropole Software Solutions Online Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

9.7 Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Metropole Software Solutions Online Diensten.


Artikel 10. Gegevens

10.1 De gegevens die Afnemer middels de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Leverancier ingeschakelde derde staat.

10.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

10.3 Afnemer dient regelmatig een back-up te maken van alle gegevens die middels de Web Applicatie zijn ingevoerd. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Afnemer.

10.4 Tot 28 dagen na het einde van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst kan Afnemer Leverancier verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, hem een kopie van de gegevens te doen toekomen op Cd-rom dan wel op papier. Dit geldt niet indien enkel een zogenaamd proefabonnement wordt afgesloten.


Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Leverancier bij het gebruik van de Metropole Software Solutions Online Diensten, een en ander naar het oordeel van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Leverancier.

11.2 Het is Afnemer niet toegestaan de Metropole Software Solutions Online Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden.

11.3 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels de Web Applicatie bij Leverancier heeft geplaatst.

11.4 Afnemer verplicht zich jegens Leverancier de Metropole Software Solutions Online Diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de Metropole Software Solutions Online Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik door Afnemer naar het oordeel van Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Leverancier contact opnemen met Afnemer teneinde specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken.


Artikel 12. Support

12.1 Gedurende de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst heeft Afnemer recht op support.

12.2 Support omvat het recht op het raadplegen van Documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend middels de Metropole Software Solutions Online Portal. Tevens heeft Afnemer recht op telefonische ondersteuning gedurende kantooruren (op Werkdagen van 09:00 uur tot 16:30 uur), met inachtneming van artikel 12.5. De ondersteuning betreft de functionaliteit van de Metropole Software Solutions Online Diensten bij eigenlijk gebruik door de Gebruiker.

12.3 Support omvat niet:
a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;

b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;

c) ondersteuning op locatie;

d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; het converteren van bestanden;

e) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Leverancier; installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst omschreven diensten;

f) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;

g) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;

h) support voor de internetverbinding;

i) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.


12.4 Support mag slechts worden aangevraagd door een Gebruiker.

12.5 Alvorens telefonisch contact op te nemen met Leverancier voor support, is Gebruiker gehouden eerst de toepasselijke Documentatie te raadplegen en / of vragen in te dienen via de Metropole Software Solutions Online Portal.

12.6 In het kader van het leveren van support is Leverancier gerechtigd de gegevens van Afnemer, bedoeld in artikel 10, in te zien.

12.7 Indien Leverancier in opdracht van Afnemer werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.3 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan Afnemer apart in rekening brengen conform de alsdan bij Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.


Artikel 13. Beschikbaarheid

13.1 Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie.

13.2 Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Web Applicatie en de Metropole Software Solutions Online Portal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Metropole Software Solutions Online Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren.


Artikel 14. Log-in Procedure

14.1 Afnemer is verplicht de Log-in Procedure te volgen.

14.2 Leverancier is gerechtigd om de Log-in Procedure naar eigen inzicht aan te passen. Leverancier zal Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen.

14.3 Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens. De Log-in Gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Afnemer en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Log-in Gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in Gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Afnemer.


Artikel 15. Metropole Software Solutions Online Portal

15.1 Leverancier verschaft aan Afnemer toegang tot de Metropole Software Solutions Online Portal door middel van het verstrekken van Log-in Gegevens.

15.2 Vanaf de Metropole Software Solutions Online Portal kan de Gebruiker onder meer informatie verkrijgen en kan ondersteuning aan Gebruiker worden geboden. De Metropole Software Solutions Online Portal biedt Gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals adresgegevens, contracten en historische communicaties. Op de Metropole Software Solutions Online Portal is algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van producten van Leverancier. Daarnaast biedt de Metropole Software Solutions Online Portal de mogelijkheid om direct met Medewerkers van Leverancier in contact te komen, middels elektronische aanvragen.

15.3 De Leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de Metropole Software Solutions Online Portal voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is.

15.4 Afnemer staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Metropole Software Solutions Online Portal en de daaruit verkregen informatie, terwijl Afnemer tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de Gebruikers op de Metropole Software Solutions Online Portal toevoegen.

15.5 De door of namens Leverancier via de Metropole Software Solutions Online Portal ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat Afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.


Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Web Applicatie, de Metropole Software Solutions Online Portal en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.

16.2 Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier op of in de Web Applicatie, de Metropole Software Solutions Online Portal of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

16.3 Leverancier vrijwaart Afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Afnemer ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door Afnemer, overeenkomstig de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst en de Documentatie, van de Web Applicatie of enig deel daarvan, mits Afnemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, Afnemer aan Leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en mits Afnemer daarbij op eerste verzoek van Leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan Leverancier verstrekt.

16.4 Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in artikel 16.3 dan wel, naar het oordeel van Leverancier, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden; (II) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst en/of deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden, evenals de uit hoofde van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst en/of deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreukmakende Web Applicatie, te beëindigen.

16.5 Onverminderd het in artikel 16.3 bepaalde, is Leverancier uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens Afnemer voorzover een vordering verband houdt met (I) gebruik van de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal in samenhang met niet door Leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie dan wel de Metropole Software Solutions Online Portal op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal die door een andere (rechts)persoon dan Leverancier is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door Leverancier van de uitdrukkelijke instructies van Afnemer. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.

16.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 16 alsmede in artikel 17.

16.7 Leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Web Applicatie, de Metropole Software Solutions Online Portal en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

16.8 Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst en de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Afnemer hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst en de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden, maar verschaft Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Leverancier, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.


Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de ansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

17.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is
de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 50.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

17.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

17.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden
door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal.

17.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden.

17.6 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Web Applicatie bij Leverancier worden geplaatst.

17.7 Voorzover Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Afnemer gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Leverancier aan Afnemer in die periode. Voorzover Leverancier ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel 17.7 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000.

17.8 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Metropole Software Solutions Online Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

17.9 Afnemer erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

17.10 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden, tenzij Afnemer deze aanspraken jegens Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Afnemer de schade zelf zou hebben geleden.

17.11 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

17.12 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

17.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 18. Privacy

18.1 Voorzover Afnemer met gebruikmaking van de Web Applicatie of de Metropole Software Solutions Online Portal persoonsgegevens verwerkt is Afnemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Afnemer staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Afnemer en overeenkomstig de instructies van Afnemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst.

18.2 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan Leverancier toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.


Artikel 19. Geheimhouding

19.1 Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij nietopenbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.

19.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn

geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens - al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie - indien die informatie of gegevens: reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

19.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voorzover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

19.4 Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 20. (Leverings)termijnen
Alle (leverings)termijnen worden door Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met Afnemer. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 21. Uitsluiting
Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst is opgenomen, geeft Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Metropole Software Solutions Online Diensten en wijst Leverancier hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Metropole Software Solutions Online Diensten.


Artikel 22. Overmacht

22.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen en stakingen.

22.2 Indien Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

22.3 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de
andere partij het recht de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.


Artikel 23. Overige bepalingen

23.1 Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden of de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden eveneens van toepassing op Afnemer.

23.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden dient via de Web Applicatie dan wel schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst.

23.3 Indien enige bepaling uit de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of uit deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

23.4 Vertraging of verzuim van de zijde van Leverancier met betrekking tot het jegens de

Afnemer geldend maken van enig recht dat Leverancier op grond van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst of Metropole Software Solutions Online Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

23.5 De Metropole Software Solutions Online Overeenkomst en de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Metropole Software Solutions Online Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel Afnemer als Leverancier ondertekende overeenkomst.

23.6 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.

23.7 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

23.8 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

23.9 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.


Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op de Metropole Software Solutions Online Voorwaarden en de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Metropole Software Solutions Online Voorwaarden of de Metropole Software Solutions Online Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.

KASBOEKONLINE.COM

Metropolix Advies B.V.

h.o.d.n. Kasboekonline

Postbus 8036     5901 AA Venlo
 

 

Tel.: 00 31 (0)77 354 91 10  Fax: +31 84 86 82 895
E-mail: support@kasboekonline.com


Bank ABN-AMRO: 59.40.74.746
BTW ID: NL 8042.54.503.B.01
KvK-nummer: 17093731 Statutair gevestigd te Venlo-NL 

  Privacy statement   Disclaimer   Online voorwaarden

© 2012 - 2021 Kasboekonline.com
Built by Web-id