Onze disclaimer
inloggen
naam
wachtwoord
omgeving

Disclaimer

Niets van de inhoud van deze website mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metropole Software Solutions B.V. Metropole Software Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie.

Links
Het feit dat de websites van derden via links op de website van Metropole Software Solutions B.V. kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Metropole Software Solutions B.V.. Metropole Software Solutions B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rechten
Alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij Metropole Software Solutions B.V.. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Metropole Software Solutions B.V. mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.
Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina's die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 E-mail

 

Een e-mailbericht bevat informatie die vertrouwelijk kan zijn en eventueel beschermd door het beroeps­geheim van adviseur ten opzichte van zijn cliënt of door andere van toepassing zijnde beroepsgeheimen, of bevat informa­tie die niet voor openbare publicatie bestemd is. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de hierboven vermelde, met naam genoemde geadresseerde(n). Indien u dit bericht heeft ontvangen zonder een met naam genoemde geadresseerde te zijn, is elk gebruik, verspreiding, distributie, publi­catie, reproductie of kopiëren van de in dit e-mailbericht vervatte informatie ten strengste verboden. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen door dit be­richt te beantwoorden en vervolgens uit uw systeem te verwijderen. E-mailberichten zijn niet gegarandeerd veilig of vrij van fouten, omdat informatie kan worden onderschept, verminkt, verloren kan gaan of vernietigd kan worden, te laat of onvolledig kan aankomen, of virussen kan bevatten. De afzender aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, virussen of weglatingen in de inhoud van dit bericht, die het gevolg zijn van de verzending per e-mail, of voor veranderingen in de verzonden data, die niet specifiek door de afzender zijn goedgekeurd.

An e-mail transmission contains information that may be confidential, be protected by the accountancy-client or other applicable privileges, or constitute non-public information. It is intended only for the named recipient(s) stated above. If you are not a named recipient, any use, dissemination, distribution, publication, reproduction or copying of the information contained in this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify sender by replying to this message and then delete the e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive later or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors, viruses or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission or for changes to transmitted data not specifically approved by the sender.

Ein E-Mailbericht enthält Angaben, die vertraulich sein können und eventuell aufgrund des Steuerberaters Schweigepflicht hinsichtlich dem Mandanten oder eines anderen anwendbaren Berufsgeheimnisses geschützt sind oder die E-Mail enthält Informationen, die nicht für eine Veröffentlichung bestimmt sind. Diese Informationen sind ausschließlich für den/die oben angegebenen namentlich genannten Adressaten bestimmt. Falls Sie diesen Bericht erhalten haben, ohne ein namentlich genannter Adressat zu sein, dann ist jede Nutzung, Verbreitung, Verteilung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Kopie der in dieser E-Mail enthaltenen Information strengstens verboten. Wenn Sie diesen E-Mailbericht fälschlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie, hierüber unverzüglich den Absender in Kenntnis zu setzen, indem Sie auf diesen Bericht antworten und ihn umgehend in Ihrem System zu löschen. E-Mailberichte sind nicht garantiert sicher oder fehlerfrei, weil Informationen abgefangen, verstümmelt, verloren oder vernichtet werden, zu spät oder nur unvollständig ankommen oder Viren enthalten können. Der Absender übernimmt daher keinerlei Haftung für eventuelle Fehler, Viren oder Unvollkommenheiten des Inhalts dieses Berichts, welche die Folge der Versendung dieser E-Mail oder der Änderung der versandten Daten darstellen, die nicht spezifisch vom Absender genehmigt sind. 

 

KASBOEKONLINE.COM

Metropolix Advies B.V.

h.o.d.n. Kasboekonline

Postbus 8036     5901 AA Venlo
 

 

Tel.: 00 31 (0)77 354 91 10  Fax: +31 84 86 82 895
E-mail: support@kasboekonline.com


Bank ABN-AMRO: 59.40.74.746
BTW ID: NL 8042.54.503.B.01
KvK-nummer: 17093731 Statutair gevestigd te Venlo-NL 

  Privacy statement   Disclaimer   Online voorwaarden

© 2012 - 2019 Kasboekonline.com
Built by Web-id